แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน (ว 33)(9 ก.พ. 2555)
 

         ตามกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน ที่กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการถือปฏิบัตินั้น กรมบัญชีกลางพิจารณาเห็นว่า ในส่วนของเงินงบประมาณเบิกแทนกัน มีวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หน่วยงานผู้เบิกแทน และกรมบัญชีกลาง จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน โดยมีรายละเอียดตามแนบ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ ว 33 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน