แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน (ว 29)(9 ก.พ. 2555)
 

         เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 ได้อย่างถูกต้องและมีความต่อเนื่อง กรมบัญชีกลางจึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน โดยมีรายละเอียดตามแนบ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ ว 29 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน