เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Web Online สำหรับสำนักงานจังหวัด (1502) (3 ก.พ. 2555)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Web Online สำหรับสำนักงานจังหวัด (1502) ตามแนบ

         สิทธิในระบบ GFMIS และการใช้งาน GFMIS Token Key
              - สิทธิในระบบ GFMIS และการใช้งาน GFMIS Token Key

         ระบบบริหารงบประมาณ
              - ระบบบริหารงบประมาณ

         ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
              - การสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ผ่าน Web Online
              - การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีปกติ ผ่าน Web Online
              - การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง กรณีส่งมอบไม่แน่นอน ผ่าน Web Online
              - การบันทึกรายการตรวจรับในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
              - รายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Web Online

         ระบบเบิกจ่าย
              - การบันทึกรายการขอเบิก ผ่าน Web Online
              - การการอนุมัติรายการขอเบิก ผ่าน Web Online
              - การบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน ผ่าน Web Online
              - การเบิกเกินส่งคืน ผ่าน Web Online
              - การล้างลูกหนี้เงินยืม ผ่าน Web Online

         ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
              - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 1
              - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 2

         ระบบรับและนำส่ง
              - ระบบรับและนำส่ง

         ระบบสินทรัพย์ถาวร
              - ระบบสินทรัพย์ถาวร

         เอกสารประกอบการบรรยายสำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
              - การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel โดยการทำ Pivot Table
              - การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
              - เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
              - การตรวจสอบข้อมูลบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย