เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ SAP R/3 สำหรับกรมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (3 ก.พ. 2555)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในระบบ SAP R/3 สำหรับกรมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามแนบ

         สิทธิและคำสั่งงานในระบบ GFMIS
              - สิทธิในระบบ GFMIS และบัตร GFMIS Smart Card
              - สิทธิและคำสั่งงาน สำหรับกรมจังหวัด/ลุ่มจังหวัด

         ระบบบริหารงบประมาณ
              - ระบบบริหารงบประมาณ

         ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
              - คู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้าง
              - เอกสารประกอบการบรรยายระบบจัดซื้อจัดจ้าง

         ระบบเบิกจ่าย
              - หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
              - การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายตรงผู้ขายอ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (KA)
              - การบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายตรงผู้ขายไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (KC)
              - การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม : กรณีส่วนราชการภายในจังหวัดเดียวกับกลุ่มจังหวัด
              - การบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม : กรณีส่วนราชการต่างพื้นที่จังหวัดกับกลุ่มจังหวัด
              - การบันทึกจ่ายชำระเงิน
              - การอนุมัติการเบิกจ่าย
              - บันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม ส่วนราชการภายในจังหวัดเดียวกับกลุ่มจังหวัด
              - บันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม ส่วนราชการต่างพื้นที่จังหวัดกับกลุ่มจังหวัด

         ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
              - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป

         ระบบรับและนำส่ง
              - ระบบรับและนำส่ง

         ระบบสินทรัพย์ถาวร
              - คู่มือระบบสินทรัพย์ถาวร
              - เอกสารประกอบการบรรยายระบบสินทรัพย์ถาวร

         เอกสารประกอบการบรรยายสำนักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ
              - การวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel โดยการทำ Pivot Table
              - การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
              - แนวทางการจัดทำกระดาษทำการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
              - เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555