ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงาน GFMIS (GFMIS Helpdesk) (20 ต.ค. 2554)
 
            ขอแจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงาน GFMIS (GFMIS Helpdesk) โดยส่วนราชการที่ต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ GFMIS Helpdesk สามารถติดต่อได้ที่สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาคาร 3 ชั้น 2 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

            ทั้งนี้ หากส่วนราชการมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ GFMIS ส่วนราชการสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาไปยัง GFMIS Helpdesk ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2684 4444 หรือหมายเลขโทรสาร 0 2684 4445 ได้ตามเดิม