ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินรอบเดือนกันยายน 2554 (เพิ่มเติมวันที่ 17 ต.ค. 2554) (17 ต.ค. 2554)
 
            ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงิน รอบเดือนกันยายน 2554 เพิ่มเติมวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 90 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

           ส่วนราชการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงิน รอบเดือนกันยายน 2554 ผ่านระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติเพิ่มเติมได้จากรายการด้านล่าง

         รายการเอกสารสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายและยกยอด รอบเดือนกันยายน 2554 (เพิ่มเติมวันที่ 17 ต.ค. 2554)