ระบบ GFMIS ยกยอดเงินกันฯ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 90 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 แล้ว (12 ต.ค. 2554)
 
            ระบบ GFMIS ยกยอดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 90 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 แล้ว

           หากส่วนราชการใดต้องการขอเบิกเงิน ขอให้ปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าว โดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งกรมบัญชีกลาง ที่สำนักกฎหมาย กลุ่มอนุมัติพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 4462 โดยตรง

         หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 90 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เรื่องหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน