ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินรอบเดือนกันยายน 2554 (เพิ่มเติมวันที่ 6 ต.ค. 2554) (5 ต.ค. 2554)
 
           ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงิน รอบเดือนกันยายน 2554 เพิ่มเติมวันที่ 6 ต.ค. 2554 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 75 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 82 ลงวันที่ 14 กันยายน 2554 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

           ส่วนราชการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงิน รอบเดือนกันยายน 2554 ผ่านระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติเพิ่มเติมได้จากรายการด้านล่าง

        รายการเอกสารสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายและยกยอด รอบเดือนกันยายน 2554 (เพิ่มเติมวันที่ 6 ต.ค. 2554)