การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยใช้งบประมาณ 2554 พลางก่อน (5 ต.ค. 2554)
 
           เนื่องจาก พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังไม่ประกาศใช้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณกำหนด จึงขอให้ส่วนราชการบันทึกรายการในระบบ GFMIS โดยระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้

          1. ปีบัญชี - การระบุปีบัญชีของปีงบประมาณ พ.ศ.2554 พลางก่อน ขอให้ส่วนราชการระบุปีบัญชีเป็น 2012
          2. แหล่งของเงิน - ขอให้ส่วนราชการระบุแหล่งของเงินเป็น 55XXXXX รายละเอียดดังนี้

               

          3. รหัสงบประมาณ - ขอให้ส่วนราชการใช้รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ 2554 ตามเดิม
          4. รหัสกิจกรรมหลัก - ขอให้ส่วนราชการใช้รหัสกิจกรรมสำหรับปีงบประมาณ 2554 ตามเดิม

        รหัสงบประมาณงบกลาง ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ 2554 พลางก่อน