การตรวจสอบข้อมูลการยกยอดใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) / เอกสารสำรองเงินของปีงบประมาณ 2547 – 2554 (5 ต.ค. 2554)
 
           

กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 แล้ว ส่วนราชการสามารถตรวจสอบใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) และเอกสารสำรองเงิน ดังนี้

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) - ตรวจสอบผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ที่คำสั่งงาน ZMM_LIST_CGDPROVE_N หรือ ผ่าน Web report รายงานประจำวัน หมวดของรายงาน: PO-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปตาม: หน่วยเบิกจ่าย (Payment center) ที่ Report ID: M02D

เอกสารสำรองเงิน - ตรวจสอบผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ที่คำสั่งงาน ZFMA53N หรือ ผ่าน Web Online รายงาน Online: รายงานแสดงเอกสารสำรองเงินที่ส่วนราชการขอขยาย และขอกันเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ