ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2554 (5 ต.ค. 2554)
 
           ผลการอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2554 ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 75 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 82 ลงวันที่ 14 กันยายน 2554 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

          ส่วนราชการที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณด้วยเอกสารสำรองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) รอบเดือนกันยายน 2554 ผ่านระบบ GFMIS สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้จากรายการด้านล่าง

        รายการเอกสารสำรองเงินที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายและยกยอด รอบเดือนกันยายน 2554
        รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายและยกยอด รอบเดือนกันยายน 2554