การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online (28 ก.ย. 2554)
 
           ตามที่กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ Excel Loader แทนระบบ GFMIS Web Online ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2554 เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มีความคล่องตัว และเร่งรัดเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 นั้น

           เมื่อขึ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แล้ว กรมบัญชีกลางเห็นควรเปิดระบบการปฏิบัติงานในส่วนของระบบเบิกจ่ายเงินแบบ ขบ.01 ขบ.02 ขบ.03 ขบ.11 ทข.01 ทข.02 และทข.11 ให้ส่วนราชการบันทึกรายการผ่านระบบ GFMIS Web Online ได้ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หน่วยงานที่บันทึกรายการด้วยอุปกรณ์ GFMIS Token Key ขอให้ตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิในการบันทึกรายการ การอนุมัติรายการให้ถูกต้อง และต้องเก็บรักษาอุปกรณ์ GFMIS Token Key ไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้ผู้ไม่พึงประสงค์นำมาปฏิบัติงานในระบบ

         หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ ว 332 ลงวันที่ 27 กันยายน 2554 เรื่อง การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online