ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อยกยอดข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินฝากคลังตั้งแต่วันที่ 1-4 ตุลาคม 2554 (28 ก.ย. 2554)
 
            ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อยกยอดข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและเงินฝากคลัง ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2554 – วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554 จึงมีผลให้ส่วนราชการไม่สามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ส่วนราชการจะสามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้ตามปกติในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป