วีดิทัศน์การบรรยายโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (11 ก.ย. 2554)
 
            ส่วนราชการสามารถเรียกชมวีดิทัศน์การบรรยาย "โครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GFMIS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554" ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 กันยายน 2554 ตามแนบ

         วีดิทัศน์หลักเกณฑ์/แนวทางการเบิกจ่ายเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
         วีดิทัศน์การปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
         วีดิทัศน์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
         วีดิทัศน์การเบิกจ่ายเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ