ระบบ GFMIS จะปิดทำการเพื่อบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 0.00 - 4.00 น. (9 ส.ค. 2554)
 
           สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ขอแจ้งปิดระบบ GFMIS ในวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 0.00 - 4.00 น.. เพื่อบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ทั้งนี้ ส่วนราชการจะไม่สามารถปฏิบัติงานผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ระบบ Excel Loader และระบบ Web Online ได้ในวันและเวลาดังกล่าว