การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ GFMIS Token Key ผู้อนุมัติ ( P1, P2, P3) ชำรุดหรือสูญหาย
 

การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ GFMIS Token Key ที่ใช้ในการดำเนินการอนุมัติการเบิก (P1) อนุมัติจ่าย (P2) และอนุมัตินำส่งเงิน (P3) ผ่าน Web Online ชำรุดหรือสูญหาย ขอให้ส่วนราชการดำเนินการตามรายละเอียดในหนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0409.4/ว258 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554 เรื่องการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ GFMIS Token Key ผู้อนุมัติ ชำรุด/สูญหาย ตามแนบ

         หนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0409.4/ว258 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2554 เรื่องการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ GFMIS Token Key ผู้อนุมัติ ชำรุด/สูญหาย (cgd2011_258.zip)
         แบบคำร้องขอปลดล็อคและเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ของรหัสผู้ใช้งาน (User ID/ User Name) ในระบบ GFMIS (Unlock&changepassword form.rar)