กรมบัญชีกลางโอนเงินจัดสรรจากภาษีมูลค่าเพิ่มงวดเดือนมีนาคม 2554 ให้ อปท. ผ่านระบบ GFMIS (11 ก.ค. 2554)
 
            กรมบัญชีกลางโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 งวดเดือนมีนาคม 2554 ผ่านระบบ GFMIS ตามสัดส่วนที่ได้รับจากคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ ให้กับจังหวัดนำร่อง 3 จังหวัด(นนทบุรี, ชลบุรี และสมุทรสงคราม) จังหวัดในเขต 1, 2, 3, 7 และ อบจ. 75 จังหวัด พร้อมทั้งเมืองพัทยา และ กทม. รวมทั้งสิ้น 3,512 อปท. รวมเป็นเงิน 3,166,852,537.44 บาท

         ประกาศจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม