คู่มือการบันทึกรายการขอเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่าน GFMIS Web Online (6 ก.ค. 2554)
 

        ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ GFMIS ให้รองรับการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ของกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้ว
        เพื่อให้องค์กรส่วนท้องถิ่นสามารถบันทึกรายการขอเบิกเงินดังกล่าวในระบบ GFMIS ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทำคู่มือการบันทึกรายการขอเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน GFMIS Web Online ตามแนบ

         หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ 13626 เรื่อง โครงการจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่าน GFMIS Web Online

         คู่มือการบันทึกรายการขอเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน GFMIS Web Online
              - คู่มือการบันทึกรายการขอเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน GFMIS Web Online - ปก
              - คู่มือการบันทึกรายการขอเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน GFMIS Web Online - สารบัญ
              - คู่มือการบันทึกรายการขอเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน GFMIS Web Online - บทที่ 1
              - คู่มือการบันทึกรายการขอเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน GFMIS Web Online - บทที่ 2
              - คู่มือการบันทึกรายการขอเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน GFMIS Web Online - บทที่ 3
              - คู่มือการบันทึกรายการขอเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน GFMIS Web Online - บทที่ 4.1
              - คู่มือการบันทึกรายการขอเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน GFMIS Web Online - บทที่ 4.2
              - คู่มือการบันทึกรายการขอเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน GFMIS Web Online - บทที่ 5
              - คู่มือการบันทึกรายการขอเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน GFMIS Web Online - บทที่ 6
              - คู่มือการบันทึกรายการขอเบิกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน GFMIS Web Online - บทที่ 7