เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับโครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง (6 ก.ค. 2554)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับโครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2554 ได้ตามรายการแนบ

         ภาพรวมระบบ และสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
              - ภาพรวมระบบ
              - สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online

         เอกสารประกอบการบรรยาย
              - การบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web Online