เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับโครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับรัฐวิสาหกิจ (6 ก.ค. 2554)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับโครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับรัฐวิสาหกิจ ได้ตามรายการแนบ

         ภาพรวมระบบ และสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
              - ภาพรวมระบบ
              - สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online

         เอกสารประกอบการบรรยาย
              - สารบัญเอกสารประกอบการบรรยาย
              - การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขาย ไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
              - การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก
              - การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลในหน่วยงาน
              - กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก
              - กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน