เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับโครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับหน่วยงานอิสระและองค์การมหาชน (6 ก.ค. 2554)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับโครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับหน่วยงานอิสระและองค์การมหาชน ได้ตามรายการแนบ

         ภาพรวมระบบ และสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
              - ภาพรวมระบบ
              - สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online

         เอกสารประกอบการบรรยาย เล่ม 1
              - ปกเอกสารประกอบการบรรยาย
              - สารบัญเอกสารประกอบการบรรยาย
              บทที่ 1 กระบวนการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web Online
                    - 1.1 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคคลภายนอก
                    - 1.2 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายผ่านส่วนราชการให้แก่บุคลากรภายในของหน่วยงาน
                    - 1.3 รายการขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน (กรณีไม่ผ่านระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง)
                    - 1.4 รายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม
                    - 1.5 รายการขอเบิกเงินงบประมาณหมวดอุดหนุน
              บทที่ 2 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก
              บทที่ 3 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

         เอกสารประกอบการบรรยาย เล่ม 2
              - ปกเอกสารประกอบการบรรยาย
              - การเบิกเกินส่งคืน – เงินในงบประมาณ
              - การเบิกเกินส่งคืน – เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
              - การเบิกเกินส่งคืน – เงินนอกงบประมาณ
              - การเบิกเกินส่งคืน – เงินงบประมาณไทยเข้มแข็ง
              - การเบิกเกินส่งคืนข้ามปีงบประมาณ
              - การล้างลูกหนี้เงินยืมในปีงบประมาณ
              - การล้างลูกหนี้เงินยืม - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
              - การล้างลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ
              - การล้างลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณไทยเข้มแข็ง
              - การบันทึกรายการล้างเงินยืมข้ามปีงบประมาณ - เงินในงบประมาณ
              - การบันทึกรายการล้างเงินยืมข้ามปีงบประมาณ - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
              - การบันทึกรายการล้างเงินยืมข้ามปีงบประมาณ - เงินนอกงบประมาณ
              - การบันทึกรายการล้างเงินยืมข้ามปีงบประมาณ - เงินงบประมาณไทยเข้มแข็ง