เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับโครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับกองทุน/ เงินทุนหมุนเวียน (6 ก.ค. 2554)
 

        ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับโครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย สำหรับกองทุน/ เงินทุนหมุนเวียน ได้ตามรายการแนบ

         ภาพรวมระบบ และสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
              - ภาพรวมระบบ
              - สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online

         เอกสารประกอบการบรรยาย เล่ม 1
              - ปกเอกสารประกอบการบรรยาย
              - สารบัญเอกสารประกอบการบรรยาย
              - บทที่ 1 กระบวนการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่าน GFMIS Web Online
              - บทที่ 2 กระบวนการอนุมัติรายการขอเบิก
              - บทที่ 3 กระบวนการบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน

         เอกสารประกอบการบรรยาย เล่ม 2
              - ปกเอกสารประกอบการบรรยาย
              - การล้างลูกหนี้เงินยืม – เงินนอกงบประมาณ
              - การเบิกเกินส่งคืน – เงินนอกงบประมาณ