คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online (27 มิ.ย. 2554)
 
            ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online เพื่อลดข้อจำกัดในการปฏิบัติงานผ่าน Excel Loader ให้สามารถปฏิบัติงานได้เทียบเคียงกับเครื่อง GFMIS Terminal ซึ่งมีกระบวนงานการบันทึก รายการขอเบิกเงินประเภทต่างๆ พร้อมทั้งการบันทึกรายการขอจ่ายเงิน การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน และการบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม รวมถึงการอนุมัติรายการขอเบิกเงินได้ เช่นเดียวกับการบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
เพื่อให้ส่วนราชการได้ทราบขั้นตอนและกระบวนงานในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมบัญชีกลางจึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดตามแนบ

         หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ ว 213 เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online