เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสินทรัพย์ สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต สำนักงานคลังจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ทำหน้าที่ Trainer และ Helper (13 มิ.ย. 2554)
 
           ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม Web Online หลักสูตรระบบเบิกจ่าย ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสินทรัพย์ สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังเขต สำนักงานคลังจังหวัด และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ทำหน้าที่ Trainer และ Helper ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2554 ได้ตามรายการแนบ

         ภาพรวมระบบ และสิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online
              - ภาพรวมระบบ
              - สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online

         เอกสารประกอบการบรรยาย เล่ม 1
              - ปกเอกสารประกอบการบรรยาย
              - สารบัญเอกสารประกอบการบรรยาย
              - การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
              - การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)
              - การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก
              - การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลในหน่วยงาน
              - การขอเบิกเงินสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
              - การขอเบิกเงินเดือนและเงินอื่นที่จ่ายสิ้นเดือน
              - การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายให้ยืม
              - การขอเบิกเงินงบประมาณหมวดอุดหนุน
              - การอนุมัติรายการขอเบิก
              - การค้นหารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชำระเงิน
              - การบันทึกรายการขอจ่ายชำระเงิน
              - การเรียกรายงาน Sap Log ผ่าน GFMIS Web online

         เอกสารประกอบการบรรยาย เล่ม 2
              - ปกเอกสารประกอบการบรรยาย
              - สารบัญเอกสารประกอบการบรรยาย
              - การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน ในปีงบประมาณ
              - การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน ข้ามปีงบประมาณ
              - การบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืม ในปีงบประมาณ
              - การบันทึกรายการล้างเงินยืม ข้ามปีงบประมาณ

         เงินทดรองราชการ
              - เงินทดรองราชการปกติ
              - เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

         ภาษีมูลค่าเพิ่ม อปท
              - ขั้นตอนการจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มฯ อปท.ในระบบ GFMIS
              - สิทธิการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
              - วิธีการบันทึกรายการผ่าน Web Online

         ระบบสินทรัพย์ถาวร
              - การบันทึกสินทรัพย์ถาวร ผ่าน Web Online

         ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
              - ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป