ช่องทางการติดต่อสื่อสารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในระบบ GFMIS (12 พ.ค. 2554)
 
           ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาการรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนที่สนใจทั่วไปสามารถทราบผลการดำเนินการและข้อมูลข่าวสารในระบบ GFMIS ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสื่อสาร ที่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
           กรมบัญชีกลางขอเรียนแจ้งวิธีการดำเนินการเข้าสู่เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารในระบบ GFMIS ได้แก่ เว็บไซต์ http://gfmisreport.mygfmis.com และ หน้า facebook ของกรมบัญชีกลาง โดยมีรายละเอียดตามแนบ
            หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.1/ ว 146 เรื่อง ช่องทางการติดต่อสื่อสารเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในระบบ GFMIS