โครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ รุ่นที่ 2 – 7 (21 ธ.ค. 2553)
 
            - กรมบัญชีกลาง โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ร่วมกับสำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS ของส่วนราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ของ ส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ และสามารถดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน และแผนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้กำหนดจัดการฝึกอบรม ระหว่างเวลา 09-00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง ดังนี้

            - รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 5 มกราคม 2554
            - รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554
            - รุ่นที่ 4 วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554
            - รุ่นที่ 5 วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554
            - รุ่นที่ 6 วันพุธที่ 12 มกราคม 2554
            - รุ่นที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554

            โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS รุ่นที่ 2-4
            ครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS รุ่นที่ 5-7