คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) (24 ธ.ค. 2553)
 
            - ด้วยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) ในระบบ GFMIS เพื่อให้สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถเริ่มใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ได้พัฒนาและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป และเพื่อความสะดวกในการใช้งานจึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ตามแนบ

   
            คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System)