การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS (21 ธ.ค. 2553)
 
            - ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคารเป็นอัตราเดียวกันไม่เกิน 12 บาท สามารถโอนเงินได้ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระ และต้นทุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ และส่งเสริมการใช้ e-payments แทนการใช้เงินสดและเช็ค กรมบัญชีกลางขอเรียนแจ้งรายละเอียดตามแนบ

  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.4/ว 492 เรื่อง การปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินระบบ GFMIS