รายงานแสดงยอดเงินเหลือจ่ายไทยเข้มแข็ง (22 ต.ค. 2553)
 
            -ส่วนราชการตรวจสอบการโอนเงินเหลือจ่ายที่ระบุเหตุผล 2002 ด้วยคำสั่งงาน ZFMA57 : รายงานแสดงยอดเงินเหลือจ่ายไทยเข้มแข็งตามหน่วยรับงบประมาณ            
            -หน่วยงานกลางตรวจสอบการโอนเงินเหลือจ่ายและดึงเงินเหลือจ่าย ด้วยคำสั่งงาน ZFMC57 : รายงานแสดงยอดเงินเหลือจ่าย