การบันทึกรายการขอจ่ายที่อ้างอิงเอกสารขอเบิกเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระบบ GFMIS (5 ต.ค. 2553)
 
            สำหรับรายการขอเบิกเงินงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่ได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) ขอให้หน่วยงานบันทึกรายการขอจ่ายเงิน (ZF_53_PM หรือ แบบ ขจ 05)

โดยระบุวันที่ผ่านรายการ ตามวันที่จ่ายเงินจริง ซึ่งต้องเป็นเดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นไป