รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (4 ต.ค. 2553)
 
            ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังนี้

            รหัสกิจกรรมหลักสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
             รหัสงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
             รหัสงบประมาณงบกลาง ในการกำกับดูแลของกรมบัญชีกลาง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554