แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
(16 ก.ย. 2553)
 
         กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ GFMIS ให้สามารถบันทึกรายการเกี่ยวกับการปรับหมวดรายจ่าย สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยสามารถบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

         ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานที่บันทึกรายการผ่านระบบ Excel Loader หากประสงค์จะบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่าย ให้แจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อบันทึกการปรับหมวดรายจ่ายที่เครื่อง GFMIS Terminal

          หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว 329 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการปรับหมวดรายจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555