รายชื่อโครงการลงทุนภายใต้แผน ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ต้องบันทึกในระบบ PFMS (สถานะข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2553) (25 พ.ค. 2553)
 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ ว.28 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้ม แข็ง 2555 บันทึกข้อมูลในระบบ PFMS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 เมษายน 2553 หากหน่วยงานไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด จะส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถตั้งเบิกเงินโครงการดังกล่าวจากระบบ GFMIS ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2553 เป็นต้นไป นั้น เพื่อให้ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินดังกล่าว และมีโครงการที่มีวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5 ล้านบาท สามารถบันทึกข้อมูล Web-Form ในระบบ PFMS ได้ครบถ้วนทุกโครงการ จึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายชื่อโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งดำเนินการบันทึกข้อมูล Web-Form ในระบบ PFMS ภายในเวลาที่กำหนดโดยด่วน
รายชื่อโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล Web-Form ในระบบ PFMS (สถานะข้อมูล ณ 21 พฤษภาคม 2553)