แบบฟอร์ม สญ.01 และบส.04 ในการแนบไฟล์สำหรับ Web Online (5 เม.ย. 2553)
 
ตามที่กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงแบบฟอร์ม สญ.01 และ บส.04 สำหรับแนบไฟล์ในการบันทึกรายการผ่านระบบ Web Online เพื่อให้ระบบสามารถรับข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ส่วนราชการสามารถขอรับแบบฟอร์มในการแนบไฟล์ผ่านระบบ Web Online ได้ตั้งแต่บัดนี้ (5 เมษายน 2553) เป็นต้นไป