รายชื่อโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ยังไม่บันทึกในระบบ PFMS (17 มี.ค. 2553)
 
ตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยให้หน่วยงานเร่งดำเนินการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล แผนงาน งวดงาน และงวดเงิน ตามระบบ Projects Financial Monitoring System (PFMS) ทุกโครงการ ภายหลังจากรับจัดสรรเงิน และ/ หรือลงนามในสัญญาแล้วนั้น
ขณะนี้มีโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ยังไม่บันทึกข้อมูลในระบบ PFMS ตามแนบ
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0420.5/ว 28 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553
สรุปโครงการที่มีการจัดสรรแล้ว แต่ยังไม่มีการบันทึกการลงนามในสัญญาตามระบบ PFMS