การประมวลผลจ่ายเงินในระบบ GFMIS (02 มี.ค. 2553)
 

          เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการประมวลผลสั่งจ่ายเงินเป็น 2 รอบ คือ
          รอบที่ 1 ประมวลผลสั่งจ่ายเงิน เวลา 11.30 - 13.00 น. โดยระบบจะประมวลข้อมูลรายการขอเบิกเพื่อรอสั่งจ่ายเงิน สำหรับรายการขอเบิกที่อนุมัติรายการหลังเวลา 15.30 น. ของวันก่อน ถึงเวลา 11.30 น. ของวันปัจจุบัน
         รอบที่ 2 ประมวลผลสั่งจ่ายเงิน เวลา 15.30 น. เพื่อให้ระบบประมวลผลสั่งจ่ายเงินรายการขอเบิกที่อนุมัติรายการหลังเวลา 11.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ของวันปัจจุบัน
         ทั้งนี้ ใคร่ขอความร่วมมือมิให้กลับรายการเอกสารขอเบิกในเวลาดังกล่าว