เอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง (23 ก.พ. 2553)
 

              ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง ได้จากรายการด้านล่าง

          เอกสารโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง - ภาพรวม
         เอกสารโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลหลักผู้ขาย
         เอกสารโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง - การสร้างสัญญา
         เอกสารโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง - การสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
         เอกสารโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง - การตรวจรับ
         เอกสารโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง - รายงาน
         เอกสารโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง - สรุปขั้นตอนการบันทึกรายการ