รหัสงบประมาณสำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รอบที่ 2 (23 ก.พ. 2553)
 

   ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณสำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รอบที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ได้จากรายการแนบ

         รหัสงบประมาณสำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รอบที่ 2