โครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำหรับส่วนราชการส่วนกลาง รุ่นที่ 1 -5 ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2553 (10 ก.พ. 2553)
 

      ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระบบ GFMIS ของส่วนราชการส่วนกลางจำนวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง จึงขอให้ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมและส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมกลับมายังกรมบัญชีกลาง ทางโทรสารหมายเลข 0 2270 0678 หรือ 0 2618 4811 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
      รายละเอียดและกำหนดการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำหรับส่วนราชการส่วนกลาง ()
      รายชื่อหน่วยงานที่เข้ารับการอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำหรับส่วนราชการส่วนกลาง
      หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง โครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้างสำหรับส่วนราชการส่วนกลาง และแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 - 5