การบันทึกรายการขอเบิกเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง เพื่อชดใช้ใบสำคัญ เพื่อจ่ายให้ยืม และกรณีมีค่าปรับในคำขอเบิก (3 ก.พ. 2553)
 

     ตามที่แจ้งให้ส่วนราชการขอรับแบบฟอร์ม ทข.01 และ ทข.02 ใหม่ ในการขอเบิกเงินไทยเข้มแข็ง เพื่อชดใช้ใบสำคัญ หรือเพื่อจ่ายให้ยืม หรือกรณีที่มีค่าปรับในคำขอเบิกได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ขณะนี้ การขอเบิกเงินกรณีที่มีค่าปรับในคำขอเบิก ยังมีข้อขัดข้องบางประการ เมื่อพัฒนาระบบแล้วเสร็จ จะแจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับการขอเบิกเงิน เพื่อชดใช้ใบสำคัญและการขอเบิกเงิน เพื่อจ่ายให้ยืม สามารถบันทึกรายการได้เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
     ทั้งนี้ หน่วยงานที่บันทึกรายการดังกล่าว ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ให้ใช้รหัสที่ขึ้นต้นด้วยตัว A สำหรับการขอเบิกเงิน เพื่อชดใช้ใบสำคัญและการขอเบิกเงิน เพื่อจ่ายให้ยืม ได้ทำนองเดียวกับเงินงบประมาณปกติ