ช่องทางการบันทึกรายการผ่านระบบ Web Online (26 ม.ค. 2553)
 

การเข้าใช้งานระบบ Web online สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
    1. กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ให้ใช้ URL http://webonline
    2. กรณีบันทึกรายการผ่าน Intranet ให้ใช้ URL https://webonlineintra.gfmis.go.th
    3. กรณีบันทึกรายการผ่าน Internet Token key ให้ใช้ URL https://webonlineinter.gfmis.go.th
สำหรับการใช้งานระบบ Web Online ใคร่ขอให้ดำเนินการดังนี้
    1. การติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 (Web Form) ผ่านระบบ Web Online เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553 เป็นต้นไป
    2. การบันทึกรายการเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน Web Online สำหรับหน่วยงานนำร่อง 11 แห่ง เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป