วีดิทัศน์การบรรยายโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (25 ม.ค. 2553)
 

ส่วนราชการสามารถเรียกชมวีดิทัศน์การบรรยายโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2552 ตามแนบ

         วีดิทัศน์การบรรยายโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 1
         วีดิทัศน์การบรรยายโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 2
         วีดิทัศน์การบรรยายโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 3
         วีดิทัศน์การบรรยายโครงการฝึกอบรม Web Online ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 4