ขอให้ส่วนราชการส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการเรียกใช้รายงาน EIS ภายในวันพุธที่ 6 มกราคม 2553 (5 ม.ค. 2553)
 

ด้วยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการเรียกใช้รายงาน EIS แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้สิทธิการเรียกดูรายงานแก่ส่วนราชการในระดับผู้อำนวยการกองคลัง หรือหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานในระบบ EIS สามารถใช้รายงานเพื่อการบริหาร (EIS) ได้อย่างถูกต้องและตรงต่อความต้องการ โดยจัดฝึกอบรมจำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

หากหน่วยงานประสงค์จะส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ขอให้กรอกรายละเอียดในแบบตอบรับเข้ารับการฝึกอบรม ตามเอกสารแนบ ส่งให้กรมบัญชีกลาง ทางโทรสารหมายเลข 0 2270 0678 หรือ 0 2618 4811 ภายในวันพุธที่ 6 มกราคม 2553 เนื่องจากที่นั่งมีจำกัด จึงไม่ขอรับผู้เข้าสังเกตการณ์

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ 0404.4/ 00081 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการเรียกใช้รายงาน EIS