การประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเริ่มใช้ระบบงานการติดตาม และรายงานผลโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 - ไทยเข้มแข็ง (PFMS-SP2) (4 ม.ค. 2553)
 

ด้วยกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังจะจัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเริ่มใช้ระบบงานการติดตาม และรายงานผลโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 - ไทยเข้มแข็ง (PFMS-SP2) จึงขอเชิญกองคลังและสำนักนโยบายและแผน จำนวนหน่วยละไม่เกิน 5 ท่าน เข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2553 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เวลา 8.30 น. - 12.00 น. โดยมีรายละเอียดตามแนบ
หนังสือกระทรวงการคลัง เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการใช้ระบบบันทึกข้อมูลการติดตาม และรายงานผลโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2552 (PFMS-SP2)
วาระการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเริ่มใช้งานระบบการติดตาม และรายงานผลโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (PFMS-SP2)
รายชื่อส่วนราชการที่เข้าร่วมการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเริ่มใช้งานระบบการติดตาม และรายงานผลโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (PFMS-SP2)