โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการเรียกใช้รายงาน EIS สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง (30 ธ.ค.2552)
 

กรมบัญชีกลางจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการเรียกใช้รายงาน EIS สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง จำนวน 3 รุ่น รุ่นละประมาณ 90 – 120 คน รวม 350 คน ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง โดยมีรายละเอียดตามแนบ

 รายละเอียดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการเรียกใช้รายงาน EIS สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง
 กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการเรียกใช้รายงาน EIS สำหรับส่วนราชการส่วนกลาง
 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานการเรียกใช้รายงาน EIS สำหรับส่วนราชการส่วนกลางรุ่นที่ 1-3