ข้อมูลเงินกันที่ได้รับการอนุมัติ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 464 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552 (21 ธ.ค.2552)
 

ขอให้ส่วนราชการตรวจสอบวงเงินกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 464 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552

          รายการเงินกันเหลื่อมปีที่ได้รับการอนุมัติ
          รายการเงินกันเหลื่อมปีที่ไม่ได้รับการอนุมัติ
          รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ได้รับการอนุมัติ รอบเดือนกันยายน 2552
          รายการใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ไม่ได้รับการอนุมัติ รอบเดือนกันยายน 2552