รหัสงบประมาณสำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (18 ธ.ค.2552)
 

ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดรหัสงบประมาณสำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ได้จากรายการแนบ

รหัสงบประมาณสำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555