กรุณาตรวจสอบวงเงินกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน (17 ธ.ค.2552)
 

เพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน ขอให้ส่วนราชการตรวจสอบวงเงินกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย โดยให้ดำเนินการเรียกรายงานกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายปีงบประมาณต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง สำหรับเอกสารสำรองเงินทุกประเภท ณ สิ้นวันทำการของวันที่ 18 ธันวาคม 2552 (คำสั่งงาน ZFMA53N) และขอให้จัดทำสำเนารายการเงินงบประมาณคงเหลือดังกล่าว เพื่อตรวจสอบกับข้อมูลที่ระบบจะแจ้งให้ทราบต่อไป

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 464 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2552