ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม นส.02-2 ใหม่ ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552 (30 พ.ย.2552)
 

ขอให้ส่วนราชการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม นส.02-2 เวอร์ชันใหม่ เนื่องจากมีการปรับปรุงแบบฟอร์มให้รองรับการนำส่งเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ทั้งนี้ ส่วนราชการสามารถใช้แบบฟอร์ม นส.02-2 เวอร์ชันใหม่ บันทึกรายการได้ตามปกติ