เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงระบบ Web Online (26 พ.ย.2552)
 

ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงระบบ Web Online ซึ่งจัดขึ้น
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ตามแนบ
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชุมชี้แจงระบบ Web Online