ขอปิดรายงาน Web Report ระบบบริหารเงินทุนตามกลุ่มหน่วยรับงบประมาณชั่วคราว 3 รายงาน (19 พ.ย.2552)
 

ขอปิดรายงาน Web Report ระบบบริหารเงินทุนตามกลุ่มหน่วยรับงบประมาณชั่วคราว เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 3 รายงาน ได้แก่

        1. รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ - งบกลาง (F02C) (รายงานประจำสัปดาห์)
        2. รายงานสถานะงบประมาณ ณ สิ้นสัปดาห์ (F09C) (รายงานประจำสัปดาห์)
        3. รายงานสถานะงบประมาณ ณ วันสิ้นเดือน (F10C) (รายงานประจำเดือน)

ทั้งนี้ ขอให้ใช้รายงานต่อไปนี้แทนรายงานที่ขอปิดดังกล่าว

        1. รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (F13C) (รายงานประจำวัน)
        2. รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบกลาง ระดับหน่วยเบิกจ่าย (F14C) (รายงานประจำวัน)