คู่มือกระบวนงานบันทึกรายการในระบบ GFMIS สำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (9 พ.ย.2552)
 

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกเงินตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้ส่วนราชการดำเนินการเบิกเงินในระบบ GFMIS นั้น
เพื่อให้ส่วนราชการได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการบันทึกรายการในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดคู่มือการบันทึกรายการสำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยเริ่มตั้งแต่การจัดสรรเงินตามโครงการ การบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง การบันทึกรายการเบิกจ่ายเงิน สำหรับการบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal และผ่าน Excel Loader รายละเอียดตามแนบ

คู่มือกระบวนงานบันทึกรายการในระบบ GFMIS สำหรับโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555